ÖSTGÖTA GILLES
ÅRSREDOVISNING 2019/2020

 
 
Östgöta Gilles Direktion får härmed avge berättelse över förvaltningen av Gillets angelägenheter för tiden den 1 oktober 2019 till och med den 30 september 2020.
 

Aktiviteterna redovisas i kronologisk ordning.
 
Besök i Carl Eldhs ateljé den 30 oktober 2019
Ett drygt tiotal utnyttjade möjligheten att delta i besöket och en efterföljande lunch.

Årshögtiden och årsmötet den 28 november 2019
Årshögtiden och årsmötet ägde traditionsenligt rum den 28 november. Sammanlagt deltog trettiofem medlemmar och gäster i årshögtid och efterföljande måltid. Uppskattad högtids­talare var Hans Nilsson, professor i historia vid Linköpings universitet, med inriktning på lokalhistoria.
 
I sitt mycket uppskattade anförande utgick Hans Nilsson från ett foto över Stora torget i Linköping och beskrev översiktligt vad som utmärker det som vi brukar benämna lokalhistoria. Den rör människan, den lokala miljön och den utspelar sig på en förhållandevis begränsad yta. Forskning om lokal historia ger ofta bäst resultat om den bedrivs tvärvetenskapligt.
 
En närmare redovisning av val och beslut vid årsmötet lämnas efter redogörelsen för årets aktiviteter.

Årets doktorandstipendiater Anna Wålinder Österberg och Karin Eliasson redovisade kortfattat sina forskningsprojekt. Börje Risinggård, som är ordförande i den stiftelse som Olof Skoglund bildat – och där han bestämt att utdelningen av stipendier ska ske på Östgöta Gilles årshögtid – introducerade 2019 års bidrag.

Östgöta Gilles styrelse har beslutat att stödja Orkesterakademien med 100 000 kr som Gillet har fått att dela ut från stiftelsen. Orkesterakademien är en utveckling av samarbetet mellan Norrköpings Symfoniorkester och De Geergymnasiet. Symfoniorkesterns VD, Pia Kronqvist, berättade om verksamheten och tackade för stipendiet.

Per Westlund presenterade årets kulturstipendiater från Vadstena-Akademien Mikael Horned och Georg Källström som båda underhöll med sång vid middagen.

Övriga aktiviteter under verksamhetsåret
Gillets direktion hade planerat flera intressanta evenemang under våren 2020 men på grund av den rådande coronapandemin och Folkhälsomyndighetens avrådan från möten med flera personer kunde inget av dessa genomföras.
________________________


Val och beslut vid årsmötet

Till Direktionen valdes Kjell Sunnerud till ordförande efter Hans Wigren, som avböjt omval som ordförande men kvarstår som ledamot. Vidare valdes till ny ledamot Hans Hernborn och omvaldes Harriet Björkman, Leif Borin, Roland Halvorsen, Bo Jifält, Per Lundqvist, Lars Söderberg och Per Westlund.

Den avgående ordföranden Hans Wigren avtackades av den nyvalde ordföranden Kjell Sunnerud.
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 250 kr för två medlemmar på samma adress och 175 kr för enskilt medlemskap.

Två doktorandstipendier delades ut till tacksamma mottagare från Linköpings Universitet och kulturstipendier till två av Vadstena-Akademiens medverkande. I andra sammanhang hade tre gymnasiststipendier delats ut. Den sammanlagda stipendiesumman uppgick till 67 500 kr.

Direktionen
 
Vid sitt första möte konstituerade direktionen sig enligt följande:
 
Kjell Sunnerud, ordförande
Harriet Björkman, medlemsfrågor, matrikel
Leif Borin,
Roland Halvorsen, sekreterare och arkivarie
Hans Hernborn, hemsidan
Bo Jifält, skattmästare
Per Lundqvist, medlemsvärvning
Lars Söderberg, vice ordförande
Per Westlund, stipendiehandläggare
Hans Wigren, medlemsutskick
 
Revisorer: Anders Hultkvist och Ann-Charlotte Olding (nyval) med Karl Ekenger och Göran Lundgren som suppleanter.

Valkommitté: Till valkommitté för 2019/2020 nyvaldes Gunilla Lagerfelt (sammankallande) och omvaldes Maiken Westberg.
 
Direktionen har haft fyra protokollförda sammanträden och däremellan åtskilliga kontakter via e-post och telefon.
 
Samvaro
Efter årsskiftet 2019/2020 har coronapandemin omöjliggjort fysiska möten i Gillet.
 
Medlemmar
Antal medlemmar per den 30 september 2020 var 198, vilket är en nettominskning från
föregående år med 3 st. Under räkenskapsåret har 5 nya medlemmar tillkommit.
Antal avnoterade medlemmar uppgår till 8.
 
Information
Kontakten med medlemmarna sker genom medlemsbrev och kallelser till våra olika aktivi­teter. E-post utnyttjas också, främst för påminnelse om aktiviteter, men avsikten är att allt mer övergå till elektronisk kommunikation. Gillet har också en hemsida, www.ostgotagille.se.
 
Stipendier 2020
Gillet har under året delat ut 7 stipendier uppgående totalt till 47 500 kr fördelade på följande sätt:

1. Gymnasiestipendiater, tre på vardera 2500 kr
Katedralskolan i Linköping, Oscar Lundquist 2500 kr
De Geergymnasiet i Norrköping, Signe Lundgren 2500 kr
Västerviks Gymnasium, Love Mattsson 2500 kr
 
2. Doktorandstipendier till Linköpings Universitet
Östgöta Gille har på förslag av Universitetet beslutat tilldela doktorandstipendier om 20 000 kr per stipendiat till Sofia Thunberg och Axel Ågren.
 
Sofia Thunberg
Sofia är uppvuxen i S.t Anna och Skärblacka och är nu doktorand i Kognitionsvetenskap. Hon har forskat på sociala robotar i äldrevården. 
Sofia har även skapat ett eget företag som förenar robotar och kultur, där hon har varit med och skapat utställningen Hej Robot på Arbetets Museum i Norrköping.
 
Axel Ågren
Axel är doktorand vid Institutionen hälsa, medicin och vård.
Hans arbete är inriktat på äldres ensamhet och hur detta beskrivs i samhällsdebatten. Axel har tillsammans med ett flertal aktörer i Östergötland byggt upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring äldres ensamhet och föreläst ute i samhället för att sprida sina forskningsresultat.
 
Då Vadstena-Akademien inte har kunnat genomföra sitt operaprogram har vi inte heller kunnat utse några stipendiater därifrån i år.
 
Fonder

Östgöta Gille förvaltar medel insamlade till ”Östgötarnas bondetågsstipendium”, medel som överlåtits på Gillet av föreningen ”Norrköpingspojkarna” avsedda att förgylla Gillets högtider. Här finns också medel skänkta av Sigurd Göstring samt medel testamenterade till Gillet av tandläkare Axel Levin. Fonderna redovisas i balansräkningen.

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkningar, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning, framgår av separat bilaga - klicka här.

 
Direktionen föreslår att årets underskott, 79 588 kr, överförs i ny räkning.
 
Stockholm den 27 oktober 2020
 
Kjell Sunnerud
Harriet Björkman
Leif Borin
Roland Halvorsen
Hans Hernborn
Bo Jifält                                                                                 
Per Lundqvist
Lars Söderberg
Per Westlund
Hans Wigren

_________________________________Eventuell utskrift: Markera texten i din webbläsare och pröva med "Utskrift".

Till startsidan