ÅRSMÖTET 2020 i sammanfattning
 • Årsmötet genomfördes i september-oktober genom poströstning via internet och brevpost.
 • Styrelsen, som beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, omvaldes enhälligt.  Revisorer och valberedning omvaldes likaså. 
 • Årsavgiften 2021 bestämdes till 0 (noll) kronor för de medlemmar som erlagt årsavgift för 2020.
 • För nya medlemmar är dock årsavgiften 100 kronor för 2021.
 • 66 medlemmar deltog i röstningenÅrsmöteshandlingar 

Samtliga handlingar, inklusive röstkort, är skickade per brevpost till medlemmarna.

Medlemsbrev 3-2020 (utsänt 21 september) innehöll:
 • Kallelse till förhandsröstning (årsmöte) 21 september - 12 oktober 2020
 • Årsbokslut för 2019 (sid 5)
 • Revisionsberättelse för 2019 (sid 6)
 • Reviderat förslag till budget för 2020 (sid 5). Förslaget ersätter tidigare förslag.
 • Reviderat förslag till årsavgift för 2021 (sid 6), Förslaget ersätter tidigare förslag.
 • Föredragningslista (dagordning) kompletterad med beslutsförslag och röstningsalternativ.
 • Anvisningar hur man röstar via internet alternativt via brevpost.
Medlemsbrev 2-2020 (utsänt 3 mars) innehöll:
 • Verksamhetsberättelse för 2019, vilken finns att läsa även här!
 

Bakgrund

Handlingarna inför förhandsröstningen har utsänts i omgångar.

Den 3 mars 2020 utsändes medlemsbrev nr 2-2020 som brevpost med kallelse och kompletta handlingar inför det årsmöte som skulle äga rum den 28 mars. På grund av coronapandemin måste tyvärr detta möte inställas. Detsamma gällde 
föreningens alla övriga sammankomster fr o m mars. 

Den 21 september 2020 utsändes medlemsbrev 3-2020 som brevpost med kallelse till förhandsröstning inför årsmöte. Medlem kunde välja att rösta via internet (digital röstning) eller via brevpost. Medlem som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret 2020 röstade med hjälp av en kod på sitt personliga "röstkort" samt övriga instruktioner i medlemsbrevet. 

Av kallelsebrevet (3-2020) framgick även att styrelsen ändrat sitt förslag till budget 
(sid 5). Budgetramen för 100-årsjubileet 2020 har kraftigt reducerats eftersom dessa aktiviteter har skjutits upp till kommande år. Vidare (sid 6) föreslog styrelsen att medlemsavgiften för 2021 skulle sänkas till 0 (noll) kr för medlemmar som erlagt 2020 års avgift om 100 kr. Avgiften för nya medlemmar 2021 skulle dock vara 100 kr för 2021. 
Årsmötesprotokoll
 

Till startsidan